Projekční služby

Pro jednotlivé investiční záměry zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci a provádíme inženýrskou činnost. V úseku projekce máme téměř 50 zkušených odborných projektantů, kteří pokrývají celou profesní strukturu pro zpracování kompletní projektové dokumentace.

V našich projektech navrhujeme energeticky úsporné technologie k dosažení maximální energetické efektivnosti budov.

Poradenství a vypracování studií proveditelnosti

 • specifikace požadavků zákazníka, posouzení cílů, zdrojů, variant řešení, termínů apod.
 • návrh dispozičního řešení (rámcový layout)
 • logistické zajištění (návrh toku materiálů, výrobků, pohyb pracovníků)
 • stavebně – provozní řešení
 • energetické zabezpečení, hlavní rozvody, zdroje
 • časový harmonogram přípravy a realizace investice
 • předpokládané investiční náklady

Zpracování kompletní projektové dokumentace v systému BIM

 • zpracování podkladů a zajištění rozhodnutí v rámci EIA
 • zajištění všech potřebných průzkumů
 • projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • v rámci realizace staveb provádíme autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost

 • projednání projektové dokumentace u příslušných orgánů a institucí
 • zastupování investora při stavebních řízeních
 • zajištění všech potřebných stanovisek a rozhodnutí

Systém BIM

Informační model budovy – BIM je moderní systém pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. BIM model představuje strukturovanou databázi informací o jednotlivých prvcích modelovaného objektu a využívají ho všichni, kdo do procesu přípravy, tvorby, realizace projektu a následného užívání budovy vstupují. Umožňuje především koordinaci a optimalizaci jednotlivých stavebních částí a energetických zdrojů a přináší ekonomický efekt využití investičních a následně provozních nákladů budovy. Zásadně usnadňuje výměnu informací v rámci zpracování projektové dokumentace, výstavby a používání budovy. S využitím cloudové služby je neocenitelným nástrojem pro komunikaci, spolupráci a prezentaci projektů jak mezi jednotlivými profesemi, tak mezi projektantem, zákazníkem i dodavatelem stavby.

BIM v našich projektech

 • začali jsme v roce 2015 a dnes máme propracovaný komplexní systém, který je strategickou součástí našeho rozvoje a budoucnosti
 • je to nástroj koordinace a optimalizace jednotlivých částí projektu
 • je prostředkem komunikace, strukturované databáze a sdílení dat o jednotlivých prvcích modelovaného objektu
 • využíváme cloudovou službu pro modelování, řízení projektů, sdílení, koordinaci a prezentaci dat
 • u stávajících objektů pracujeme s technologií 3D laserového scanování

zavřít